IEXGeld

Dossiers

Profiel

Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met jouw geld?

De keuze die je op 17 maart in het stemhokje maakt zal enorme gevolgen hebben voor je portemonnee. We hebben voor jou de belangrijkste plannen van de grootste politieke partijen met je spaargeld, beleggingen, hypotheek, inkomstenbelasting en andere geldzaken op een rij gezet.

Nog nooit deden zoveel partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen: maar liefst 37. Dat maakt het kiezen er niet makkelijker op.

Om orde te scheppen zetten we voor jou de opvallendste plannen van de grootste politieke partijen op financieel gebied voor jou op een rij. Welke fiscale wijzigingen willen ze doorvoeren? En wat zijn de plannen wat betreft pensioenen, de financiële markten en de eigen woning?

De kans is groot dat je keuze in het stemhokje van meer zaken zal laten afhangen en niet uitsluitend stemt met je portemonnee. Maar de keuze die Nederland straks maakt zal wel grote gevolgen hebben voor je financiën; meer dan vier jaar geleden. De grote vraag is namelijk: wie gaat de rekening van de crisis betalen?

Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen, daarover zijn de meeste partijen het wel eens. Maar over de definitie van het begrip ‘sterkste schouders’ verschillen de meningen. Begint dat al bij tweemaal modaal of vallen alleen miljonairs hieronder?

Toeslagen lijken langste tijd te hebben gehad

Uit de verkiezingsprogramma’s kunnen we wel enkele opvallende overeenkomsten halen. Dat het toeslagenstelsel na de verkiezingen op de schop gaat, lijkt zo goed als zeker. Partijen van links tot rechts hekelen het ‘rondpompen van geld’.

Ook de roep om een hoger minimumloon klinkt unaniem. Dat er veel woningen bijgebouwd zullen worden, is ook duidelijk, al liggen de meningen nogal uiteen over de vraag hoeveel dan en vooral wáár.

Komt er een kilometerheffing?

De omslag naar elektrisch rijden is onomkeerbaar, maar uit de verkiezingsprogramma’s blijkt wel dat de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor stekkerauto’s zijn langste tijd heeft gehad. Of er ook een kilometerheffing komt, is wel de vraag.

Wat betreft de pensioenen klinkt de roep om meer flexibiliteit rond de ingangsdatum van de AOW steeds luider. ZZP-ers tot slot moeten zich voorbereiden op al dan niet verplicht opgelegde sociale zekerheid, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen.

Veel plannen om werknemers te laten meedelen in de winst

Op andere vlakken liggen de standpunten soms mijlenver uiteen en valt er echt wat te kiezen. Zo pleiten diverse partijen aan de linkerzijde voor meer inspraak van werknemers van grote bedrijven over belangrijke besluiten, zoals overnames en beloningsbeleid.

Ook willen ze dat bedrijfswinsten niet uitsluitend worden verdeeld onder aandeelhouders, maar dat ook werknemers een stukje van de koek krijgen. Dat betekent dat beleggers wat zullen moeten inschikken, als die partijen het voor het zeggen krijgen.

7 verkiezingsprogramma's onder de loep

We hebben de belangrijkste plannen van de grootste fracties in de Tweede Kamer voor jou geïnventariseerd. Omdat het te ver voert om alle partijen op het stembiljet mee te nemen, hebben wij ons beperkt tot zeven politieke partijen. Daarnaast vind je onderin dit artikel nog enkele opvallende voorstellen aan van twaalf andere partijen die in de race zijn voor een of meer Kamerzetels. We wensen je veel wijsheid toe op 17 maart!

 

1. VVD

Met de slogan ‘Samen aan de slag; Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’ richt het verkiezingsprogramma van de VVD zich vooral op de middeninkomens. Gaat het Mark Rutte lukken om hiermee opnieuw de premierbonus binnen te hengelen?

Belastingen

 • Invoering middeninkomenskorting op de inkomstenbelasting.
 • Verhoging en uitbreiding arbeidskorting.
 • Werkbonus om meer werken te stimuleren.
 • Hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor middeninkomens.
 • Vereenvoudiging belasting- en toeslagenstelsel. Toeslagen zoveel mogelijk omzetten in lagere lasten.

Vermogen

 • Vermogensbelasting over reëel rendement, met extra aandacht voor kleine spaarders en beleggers.
 • Vrijstelling voor durfkapitaal in box 3.
 • Behoud bedrijfsopvolgingsregeling in inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • Verlaging schenk- en erfbelasting voor alleenstaanden die willen schenken of nalaten aan vrienden of kennissen.

Inkomen en werk

 • Hogere uitkering in de eerste maanden na werkloosheid. Daarna stapsgewijze afbouw.
 • Ruimere bijverdienmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden.
 • Hoger minimumloon.

Pensioen

 • Mogelijkheid om AOW later te laten ingaan in ruil voor hogere uitkering.
 • Meer maatwerk voor pensioenfondsen voor beleggen voor verschillende leeftijden: meer risico’s voor jongeren, meer zekerheid voor senioren.
 • Ruimere mogelijkheden voor automatische waardeoverdracht tussen pensioenpotje.
 • Mogelijkheid om maximaal 5 jaar pensioenpremie op te schorten, voor meer financiële ademruimte.
 • Ruimte om 10% van  het  pensioen  in  één  keer  op  te  nemen, om bijvoorbeeld  hypotheekschulden  af  te  lossen.

Eigen woning

 • Verduurzaming huis fiscaal aftrekbaar maken via eigenwoningforfait.
 • Geen verplichte  labelsprongen  voor huiseigenaren.
 • Eigenwoningforfait moderniseren.
 • Landelijk maximumpercentage voor stijging OZB.
 • Bouwvergunningen tegen kostprijs.
 • Meer mogelijkheden voor ZZP-ers op hypotheek via arbeidsmarktscans.
 • Ruimere mogelijkheden voor verzilverhypotheken voor senioren.
 • Studieschuld minder zwaar laten meetellen voor hypotheek

Duurzaamheid

 • Investeren  in  zonnepanelen  financieel  aantrekkelijk  houden  na  afbouw  salderingsregeling.
 • Slimme energienetwerken zodat huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.
 • Lagere  energiebelasting  voor  huishoudens  en  kleinverbruikers

Zorgverzekering

 • Afschaffing collectiviteitskorting.
 • Mogelijkheid tot meerjarige verzekeringspolissen voor extra korting

Auto

 • Lagere boetes voor kleine overtredingen en hogere boetes voor zwaardere overtredingen.
 • Emissieloze auto’s per gerede kilometer laten betalen bij motorrijtuigenbelasting.
 • Uiteindelijk vervangt kilometerheffing accijnzen.

Ondernemers

 • Betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 • Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen  als  via  individuele (verzekerings)producten.
 • Meer ruimte voor ZZP-ers om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenfonds

 

2. PVV

De tijd dat de PVV genoeg had aan één A4-tje om alle plannen voor de komende vier jaar in op te sommen is voorbij. Met 52 pagina’s is het verkiezingsprogramma getiteld ‘Het gaat om u’ qua omvang een middenmoter. Wat betreft de inhoud valt op dat de PVV veel impopulaire maatregelen wil terugdraaien. We hebben tevergeefs gezocht naar de plannen met betrekking tot het eigen vermogen en belastingtarieven.

Belastingen

 • Verlagen BTW op boodschappen

Inkomen en werk

 • Verlagen energiebelasting op de energienota.
 • Verhogen minimumloon
 • Geen aantasting WW en ontslagvergoeding

Pensioen

 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
 • Mogelijkheid tot pensioen na 40 jaar werken voor zware beroepen.
 • Aanpassen rekenrente, voorkomen pensioenkortingen en mogelijk maken indexering.

Eigen woning

 • Handen af van de hypotheekrenteaftrek.
 • Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken.

Duurzaamheid

 • Geen vliegtaks en rekeningrijden.
 • Geen windturbines, zonneparken en biomassa.
 • Klimaat- en Energieakkoord door de shredder. Terugtrekking uit VN-Klimaatakkoord van Parijs.
 • Stoppen met het gasvrij maken van woningen en afschaffing gasaansluitplicht.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico voor iedereen.
 • Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens.

Auto

 • Geen rekeningrijden.

Ondernemers

 • ZZP-ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

 


3. CDA

Met de leuze ‘Nu doorpakken’, hoopt minister van Financiën Wopke Hoekstra – die onlangs het stokje overnam van Hugo de Jonge - straks de sleutels van het torentje in handen te krijgen. Dit zijn de plannen waarmee hij de kiezer hoopt te overtuigen.

Belastingen

 • Tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.
 • Vereenvoudiging toeslagenstelsel. Toeslagen zoveel mogelijk gebaseerd op een vastgesteld inkomen. Aparte oplossing voor mensen die werkloos raken.
 • Ouders betalen alleen een beperkte, inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang

Vermogen

 • Geen belasting op spaargeld zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen.
 • Voor overige beleggingen moet de belasting aansluiten op behaalde rendementen.
 • Herinvoering zilvervlootrekening, waarbij 18-jarigen een premie ontvangen over de spaarpot.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen.

Inkomen en werk

 • Verhoging minimumloon.

Pensioen

 • Steun voor het nieuwe pensioencontract.
 • Introductie recht op deeltijdpensioen vanaf jaar voor AOW-leeftijd.

Eigen woning

 • Behoud hypotheekrenteaftrek.
 • Handhaven verlaging maximale aftrekpercentage in stappen van 3 procentpunt tot basistarief. Ter compensatie verlaging van het eigenwoningforfait.
 • Anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten. Weren van buitenlandse beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk commitment op de woningmarkt.
 • Ruimte voor zelfwoonplicht of verhuurdersvergunning op wijkniveau.
 • Verruiming stimuleringsregelingen voor investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing.

Duurzaamheid

 • Handhaven van een salderingsmethode voor particulieren met zonnepanelen.

Zorgverzekering

 • Eigen risico blijft gelijk.
 • Niet bij eerste, dure behandeling in één klap je hele eigen risico kwijt
 • Bijbetalingen voor medicijnen maximeren €250.
 • Onderzoek naar mogelijkheid standaard-polissen

Auto

 • Hervorming autobelasting; ook heffing voor elektrische auto’s. Totaal aan autobelastingen mag echter niet stijgen.
 • Oversubsidiëring van elektrische auto's aanpakken.

Ondernemers

 • Halvering wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven en overheid aan het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen.
 • Beperken fiscale voordelen van het ZZP-erschap.
 • Basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
 • Eenvoudiger mogelijkheid tot pensioenopbouw voor zelfstandigen.

 


4. D66

Krijgt Nederland in 2021 de eerste vrouwelijke premier? Dat weten we pas na 17 maart. Met het ruim 200 pagina’s tellende verkiezingsprogramma getiteld ‘Een nieuw begin’ wil D66 de kiezer warm maken voor een financiële solidariteit en duurzaamheid.

Belastingen

 • Vervanging toeslagen door een ‘verzilverbare heffingskorting’: inkomensonafhankelijke negatieve inkomstenbelasting, afgestemd op de omvang van het huishouden. Bij lage inkomens resulteert dat in een uitkering.
 • Geleidelijke verhoging van die heffingskorting tot bestaansminimum, waarin studiefinanciering, bijstand en AOW erin opgaan.
 • Dit systeem leidt tot lagere inkomstenbelasting en verhoging belastingen op vervuiling en vermogen.
 • Verhoging tarieven inkomstenbelasting voor hogere inkomens, versobering aftrekposten
 • AOW-premie verder fiscaliseren
 • Verruiming mogelijkheden voor gemeenten om zelf belasting te heffen, onder gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting.

Vermogen

 • Meer progressiviteit in tarieven in box 3.
 • Voor vermogen boven 1 miljoen extra vermogensheffing van 1%.
 • Werken aan gecoördineerde aanpak van vermogensbelasting binnen de EU.
 • Verhogen tarieven erf- en schenkbelasting. Grote erfenissen meer laten betalen.
 • Verkleinen onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers.
 • Maximale wettelijk toegestane rente op kredieten (zoals creditcards en postorderkredieten) structureel omlaag.
 • Mogelijkheid om te switchen van bank met behoud van rekeningnummer.
 • Invoering van goed vergelijkbare standaardproducten voor niet adviesgevoelige productgroepen.

Inkomen en werk

 • Verhoging minimumloon met minimaal 10%
 • Gratis kinderopvang

Pensioen

 • Eenvoudiger maken om na AOW-leeftijd te blijven doorwerken.
 • Ruimte voor tijdelijke ‘premievakantie’, om bijvoorbeeld hypotheek af te lossen.
 • Makkelijker maken om extra hypotheek te krijgen voor gepensioneerden om overwaarde te gebruiken

Eigen woning

 • Volledige afbouw hypotheekrenteaftrek, in ruil voor lagere inkomstenbelasting.
 • … daarmee wordt het ook mogelijk om hypotheek in 35 of 40 jaar af te lossen en 50% van de woningwaarde aflossingsvrij te lenen.
 • Verruimde mogelijkheid om weer bij te lenen na een eerdere aflossing.
 • Eigenwoningforfait progressief laten oplopen, bij daling inkomstenbelasting.
 • Afschaffen belastingvrijstelling op schenkbelasting bij het kopen van een huis.

Duurzaamheid

 • Participatie van omwonenden in duurzame energieprojecten, zoals windmolenpark.
 • Invoering vleestaks.
 • Hogere vliegbelasting voor korte vluchten.

Zorgverzekering

 • Halvering nominale premie Zorgverzekeringswet, als onderdeel hervorming belasting- en toeslagenstelsel.
 • Maximale eigen bijdrage van €100 per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar.

Auto

 • Vervangen motorrijtuigenbelasting door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s, gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats en tijd. Spitsheffing.
 • BPM gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot.
 • Lagere opbrengsten BPM en accijnzen (door afname brandstofauto’s) compenseren in tarief kilometerheffing.
 • Tijdelijke aankoopsubsidie elektrische auto’s of garanties op de batterijen van tweedehands auto’s.
 • Investeren in (slimme) laadpalen.

Ondernemers

 • Verkleining verschillen in fiscaliteit en sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk.
 • Betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering voor alle werkenden.

 


5. GroenLinks

‘Tijd voor realisme’, is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Hoe realistisch de droom van deze partij van een links kabinet is, zal blijken op 17 maart. Wie op Jesse Klaver stemt, weet zich verzekerd van een groot pakket duurzame en nivellerende maatregelen.

Belastingen

 • Verlagen inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens. Verhoging voor topverdieners en expats.
 • Afschaffen kinderopvangtoeslag. Iedereen recht op vier dagen gratis kinderopvang en gratis buitenschoolse opvang.
 • Kindgebonden budget en kinderbijslag samenvoegen tot één inkomensafhankelijke kinderbijdrage.
 • Handhaven huurtoeslag.

Vermogen

 • Gelijke tarieven in box 1, 2 en 3.
 • Kleine spaarders vrijstellen van vermogensbelasting.
 • Nieuwe vermogensbelasting van 1% voor miljonairs en 2% voor vermogens van twee miljoen euro.
 • Eigen woning is voor het eerste miljoen vrijgesteld van deze belasting.
 • Afschaffen erfbelasting voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis. Zwaardere belasting voor grote erfenissen.
 • Afschaffen ‘jubelton’ (schenking € 100.000 voor eigen woning)

Inkomen en werk

 • Startkapitaal van €10.000 voor jongeren vanaf 18 jaar. Studenten uit leenstelsel krijgen dit met terugwerkende kracht.
 • Studiebeurs van maximaal €400 per maand voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot €100.000. Eventueel aangevuld met huurtoeslag voor uitwonenden.
 • Verhoging minimumloon naar €14 en uiteindelijk 60% van het gemiddelde loon.
 • Verruiming ouderschapsverlof.
 • Medezeggenschap werknemers over belangrijke beslissingen.
 • Verplichte egalitaire winstdeling voor personeel van bedrijven met meer dan 100 werknemers. Hoogte uitkering gekoppeld aan hoogte dividend.
 • Binnen acht jaar basisinkomen voor iedereen.

Pensioen

 • Verhoging AOW-uitkering.
 • Werkgever en zodat mensen met weinig of geen aanvullend pensioen zeker zijn van voldoende inkomen.
 • Iedereen bouwt vanaf eerste dag pensioen op.
 • Ruimte om eerder te stoppen met werken voor zware beroepen.

Eigen woning

 • Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek. Middeninkomens moeten hier niet onevenredig door worden geraakt.
 • Eigenwoningforfait in gelijke mate afbouwen.
 • Periodieke betalingen voor erfpacht niet langer aftrekbaar.
 • Gemeenten mogen leegstandsheffing invoeren. Kraakverbod opheffen.

Duurzaamheid

 • Bij nieuwe publieke projecten voor windmolens en zonnepanelen ontvangen bewoners aandelen.
 • Subsidies en goedkope leningen voor isolatie, ventilatie en aanschaf warmtepomp.
 • Nieuwe woningen worden gasloos en energieneutraal. Normen voor gebruik circulaire bouwmaterialen.
 • Bij pakketbezorging verzendkosten en werkelijke kosten voor retournering verplicht doorberekenen.
 • Taks op vliegtickets.
 • Stoppen met korte vluchten binnen 750 kilometer waarvoor de trein een alternatief is.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico voor lage- en middeninkomens.
 • Verlagen zorgpremie naar tien euro per maand. Zorgtoeslag afschaffen.
 • Tandarts terug in het basispakket.
 • Zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen.

Auto

 • Invoering rekeningrijden ter vervanging motorrijtuigenbelasting.
 • Afschaffen fiscale bevoordeling van leaseauto’s.
 • Fiets van de zaak, carpoolen en OV-abonnementen financieel aantrekkelijker maken.
 • Strengere milieuzones.
 • Binnen tien jaar verbod op verkoop nieuwe auto’s op fossiele brandstof.
 • Bouw landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations.

Ondernemers

 • Afschaffen payrolling, contracting en nulurencontracten. Er blijven drie contractvormen over:
  - vast / tijdelijke contract voor regulier werk
  - uitzendcontract voor ziek en piek en
  - zelfstandigencontract voor ZZP-ers.
 • Minimumtarief voor zelfstandigen.
 • Opdrachtgevers gaan ook pensioenpremie betalen voor uitzendkrachten en ZZP-ers

 

6. SP

De titel van het verkiezingsprogramma van de SP is eigenlijk een oproep: ‘Stel een daad’. Daadkracht kan de partij onder leiding van Lilian Marijnissen niet worden ontzegd. Er staan stevige maatregelen in om die vaak genoemde kloof tussen rijk en arm te verkleinen.

Belastingen

 • Vier dagen per week gratis kinderopvang voor iedereen.
 • Afschaffen stelsel van toeslagen.
 • Flinke belastingverlaging voor het mkb.

Vermogen

 • Vermogensbelasting over werkelijk behaald rendement.
 • Invoeren miljonairsbelasting.
 • Contant geld moet blijven bestaan.
 • Invoeren taks voor alle financiële transacties met een laag tarief.
 • Verhoging erf- en schenkbelasting voor allerrijksten met grote vermogens en erfenissen. Dit moet mensen met kleine erfenis ten goed komen.

Inkomen en werk

 • Recht op deel bedrijfswinst voor alle medewerkers, bovenop reguliere salaris. Minimum percentage winstdeling wettelijk vastgelegd.
 • Medezeggenschap werknemers over belangrijke beslissingen in bedrijven met meer dan 100 medewerkers.
 • Loon- en investeringsakkoord om loonachterstand voor alle werknemers in te halen.
 • Verlagen lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen.
 • Verhoging minimumloon tot 14 euro per uur.

Pensioen

 • Verlagen AOW-leeftijd naar 65 jaar.
 • AOW-uitkering met minimaal 25% omhoog.
 • Nieuw pensioenakkoord waarbij pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.

Eigen woning

 • Beleggen in vastgoed aanpakken via woonplicht en hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis.
 • Hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro blijft bestaan, tegen maximaal 42%. Daarboven geleidelijke beperking.
 • Garantie tegen wanprestaties voor koop of verbouwen huis.

Duurzaamheid

 • Veelvliegers moeten meer betalen voor CO2-uitstoot.
 • Huizen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen voorzien.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico.
 • Invoering Nationaal Zorgfonds.
 • Vergoeding tandarts, GGZ en fysiotherapie.
 • Premies inkomensafhankelijk. Afschaffen zorgtoeslag.

Auto

 • Omzetten deel motorrijtuigenbelasting en BPM in kilometerheffing.
 • Bevorderen elektrisch rijden.

Ondernemers

 • Verhoging kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Recht op pensioen en collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor ZZP-ers.

 


7. PvdA

Een leiderschapswissel vlak voor de verkiezingen is altijd spannend. Zal Lilianne Ploumen erin slagen om het historische zetelverlies van de vorige verkiezingen weten om te buigen in een klinkende winst? Met het programma getiteld ‘Voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’, wil de PvdA de verschillen tussen rijk en arm verkleinen, zoals een sociaal-democratische partij betaamt.

Belastingen

 • Terugdraaien vlaktaks.
 • Introductie nieuw toptarief van 60% voor inkomens boven €150.000.
 • Gratis kinderopvang.
 • Huurtoeslag vervangen door huursubsidie.

Vermogen

 • Afschaffing box 3. In plaats daarvan een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens.
 • Afschaffing schenkingsvrijstelling van een ton voor het eigen huis.

Inkomen en werk

 • Invoering werkgarantie. Bedrijven die nu steun krijgen en hier niet aan meewerken krijgen een boete.
 • Minimumuurloon stapsgewijs omhoog naar €14.
 • Verhogen bijstand.
 • Lonen verplicht laten meestijgen met de economie.
 • Verplichte bonus voor werknemers bij dividenduitkeringen.
 • Instemmingsrecht werknemers bij grote besluiten.
 • Wettelijk recht op onbereikbaarheid (e-mail, telefoon) voor werknemers.
 • Recht op flexibel rooster met mogelijkheid 32-urige werkweek.
 • Betaald ouderschapsverlof van drie maanden voor beide ouders.

Pensioen

 • Verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, vanaf de eerste werkdag.
 • Verhoging AOW.
 • Mogelijkheid tot pensioen na 45 jaar werk. Afschaffen boete op eerder stoppen met werken.
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering.
 • Onderschrijven doelen Pensioenakkoord. Geen pensioenkortingen tot ingang nieuwe stelsel.

Eigen woning

 • Starters helpen met premiewoningen. Deel van winst bij verkoop gaat terug naar de overheid.
 • Geleidelijke afbouw hypotheekrenteaftrek, bij gelijktijdige verlaging eigenwoningforfait.
 • Mogelijkheid om tot 50% van de hypotheek af te lossen.
 • Betalingstermijn voor hypotheken verlengen van 30 naar 40 jaar.

Duurzaamheid

 • Voortzetten salderingsregeling in aangepaste vorm.
 • BTW op vliegtickets.
 • Meer internationale treinverbindingen en schrappen diverse vluchten binnen Europa.

Zorgverzekering

 • Lagere zorgpremie, geen zorgtoeslag.
 • Eigen risico stapsgewijs terugbrengen tot nul.
 • Afschaffen vrijwillig eigen risico.
 • Invoering van één basispolis voor het basispakket.

Auto

In 2025 uitsluitend verkoop van emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters, door investeringen en verbreding fiscale regelingen.

Ondernemers

 • Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan meebetalen aan pensioen en bescherming voor arbeidsongeschiktheid.
 • Invoering (sectorale) minimumtarieven, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.
 • Inzet op arbeidscontract: inhuren via uitzendbureau alleen voor tijdelijk werk dat niet/moeilijk te voorspellen is. Inhuren ZZP-ers voor werk dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van het bedrijf en waarvoor bijzondere kennis nodig is.  Afschaffen payrollingconstructies.
 • Hoger tarief vennootschapsbelasting en minder aftrekposten.
 • Dividendbelasting omhoog naar 30%.
 • Afschaffen mogelijkheid tot uitstel belasting in eigen BV voor grootaandeelhouders. Progressief tarief voor deze groep.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop.

 

Opmerkelijke plannen van andere partijen

Tot slot nog enkele opmerkelijke punten die we aantroffen in de programma’s van andere politieke partijen

Christenunie

 • Invoering Tobintaks (internationale belasting op financiële transacties).
 • Korting van 96% op prijs kinderopvang.
 • AOW omhoog met minimaal 10%.
 • Invoering fiscale verzilverbare basiskorting (zie D66).
 • Basistarief inkomstenbelasting omlaag naar 35% voor inkomens tot 70.000 euro. Daarboven toptarief van 50%.
 • Hogere belasting op vermogen. Vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement.
 • Hogere tarieven erf- en schenkbelasting, lagere vrijstellingen.
 • Geleidelijke afschaffing hypotheekrente. Met opbrengst inkomstenbelasting voor iedereen omlaag.
 • Woning verhuist op termijn naar box 3, met vermogensvrijstelling van 250.000 euro voor alleenstaande en 375.000 euro voor stel.
 • Afschaffen overdrachtsbelasting voor alle eigenaar-bewoners.

SGP

 • Kloof tussen een- en tweeverdieners dichten; meer geld voor gezinnen. Invoering splitsingsstelsel: totale gezinsinkomen delen door twee en vervolgens ieder apart belasten.
 • Heffingskortingen aanpassen ten gunste van eenoudergezinnen.
 • Draagkrachtkorting, verhoging kinderbijslag en kindgebonden budget en beperking inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Extra uitkering van €1.000 voor geboorte vierde kind.

Partij voor de Dieren

 • Banken verplichten mee te werken aan verruimde mogelijkheid tot boetevrij aflossen hypotheek.
 • Onderzoeken mogelijkheid basisinkomen.

Forum voor Democratie

 • Hogere belastingvrije voet van €20.000, in combinatie met lage vlaktaks.
 • Erf- en schenkbelasting afschaffen.
 • Stoppen met buitensporige vermogensrendementsheffing voor spaarders.

50 Plus

 • Dertiende maand voor AOW’ers.
 • Hervatten indexatie pensioenen.
 • Herstelbetaling gemiste indexatie 2008 – 2020.

Lijst Henk Krol

 • Ondersteuning voor een pensioenfonds voor ondernemers en ZZP’ers.
 • Voor startende ondernemingen en zelfstandigen aanvangsperiode zonder plicht pensioenpremie.
 • Pensioenfondsen stimuleren om ook ZZP’ers op te nemen.
 • Verlaging BTW.
 • Lastenverlichting, door bijvoorbeeld verhoging belastingvrije voet.
 • Koopkrachtverlies gepensioneerden over afgelopen 12 jaar herstellen.

DENK

 • Rentevrije hypotheek voor iedereen mogelijk maken.

Volt

 • Voorstander basisinkomen.
 • Invoering vier belastingschijven, van negatieve eerste schijf laagste inkomens tot verhoogde vierde schijf voor topinkomens boven €201.000.
 • Fictief rendement in box 3 voor vermogen boven €1.000.000 zwaarder belasten.
 • Progressiever belastingstelsel voor box 3 (specifiek beleggingen), erfenissen en schenkingen.
 • Box 2 tegen het licht houden.

JA21

 • Hogere belastingvrije voet inkomstenbelasting.
 • Hogere belastingvrije grens voor schenkingen.
 • Geen verzekeringsplicht voor ZZP-ers voor arbeidsongeschiktheidsrisico.
 • Vermogensbelasting: privévermogens voor overgrote deel ontzien.

Bij1

 • Forse versoepeling onteigeningswetgeving omtrent kapitaal, aandelen, bezit en grond.
 • Banken, pensioenfondsen, OV, zorg en andere belangrijke sectoren in publieke handen en onder controle van werknemers.
 • Werknemers moeten ook meedelen in de winsten

Code Oranje

 • Benoemen van een 'minister van efficiëntie'.
 • Invoering (sober) basisloon, negatieve inkomstenbelasting, toegankelijke basisvoorzieningen en vlaktax.

Piratenpartij

 • Verlaging van belasting op arbeid en verhoging van belasting op grondstoffen.
 • Progressieve vermogensbelasting, waardoor andere belastingen omlaag kunnen.
 • Belastingtoptarief dat rekening houdt met arbeidsaanbod, belastingontwijking en salarisonderhandelingen.
 • Dividendbelasting omhoog naar Europees gemiddelde.
 • Belasting op financiële transacties.

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Aandelen verkopen om huis te kopen: slim idee?

Er zijn meerdere factoren om rekening mee te houden. Lees verder ›