IEXGeld

Dossiers

Profiel

Belastingaangifte: ontcijfer eerst je loonstrook eens

Ook zo iemand die loonstroken ongezien archiveert, op een stapeltje gooit of gewoon wegmikt? Het is doorgaans ook geen meeslepend leesvoer, maar toch doe je er goed aan om af en toe even te kijken wat er precies op staat. Dan is de jaarlijks belastingaanslag bijvoorbeeld al veel minder een verrassing.

Zeker bij je belastingaangifte doe je er goed aan om eerst eens goed naar je loonstrook te kijken. Al was het maar omdat je daarop kunt zien hoeveel je iedere maand al betaalt aan belastingen. Als je alleen maar inkomsten hebt uit één baan in loondienst, is dat meestal precies het bedrag dat je jaarlijks aan inkomstenbelasting moet betalen. 

Niet schrikken van alle lettertjes en afkortingen, we lopen stapsgewijs langs de belangrijkste belastingen en premies op je loonstrook. De belasting die je werkgever dus namens jou elke maand betaalt, wordt loonbelasting genoemd. Samen met de premie volksverzekeringen, die je werkgever ook betaalt namens jou, heet dit loonheffing.

Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die een werknemer over zijn loon moet betalen. De loonbelasting wordt door de werkgever op het loon van de werknemer ingehouden en door de werkgever namens de werknemer aan de Belastingdienst betaald. De loonbelasting werkt volgens het schijventarief van de Belastingdienst.

Premies volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Hieronder vallen:

 • ANW (Algemene Nabestaanden Wet): deze verzekering geeft in bepaalde gevallen na het overlijden nabestaanden recht op een uitkering.
 • AOW (Algemene Ouderdomswet): deze verzekering regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen.
 • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten): een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico's.

De premie voor deze verzekeringen is gekoppeld aan je inkomen, met een maximum van 33.363 euro. Dus verdien je meer dan die 33.363 euro, dan hoef je over het bedrag daarboven geen premie meer te betalen.

Ook is er een maximum premiebedrag per jaar vastgesteld door de overheid.

Jaar Premie AOW Premie ANW Premie AWBZ Maximum te betalen
2013 17,90% 0,60% 12,65% 10.393 euro
2014 17,90% 0,60% 12,65% 10.393 euro

Premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Deze verzekeringen zijn onderverdeeld in:

 • Ziektewet (ZW): deze wet regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.
 • Werkloosheidswet (WW): deze wet biedt werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden en die beschikbaar zijn voor arbeid, een werkloosheidsuitkering.
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA): deze wet regelt voor mensen die arbeidsongeschikt zijn en niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken.
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): de voorloper van WIA.

De premies werknemersverzekeringen staan wel op je loonstrook, maar die mag je werkgever niet van je brutosalaris aftrekken. Je werkgever betaalt deze premies zelf. Daarop is één uitzondering: de WIA.

De WIA bestaat uit twee verzekeringen: die voor volledige arbeidsongeschiktheid zónder kans op herstel (IVA) en die voor gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid mét kans op herstel (WGA). Van de WGA-premie mag je werkgever 50% inhouden van je nettoloon.

Premies zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet (Zvw) is onderdeel van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. In Nederland is iedereen verplicht zich te verzekeren voor zorg.

De financiering hiervan bestaat uit drie onderdelen:

 • de premie die je zelf aan je verzekeraar betaalt
 • een inkomensafhankelijke bijdrage
 • een bijdrage van de overheid

Ben je in loondienst, dan betaalt je werkgever de Zvw. Dit wordt niet ingehouden van je loon.

Kortingen

Er zijn ook belastingkortingen - de heffingskortingen - die worden verrekend met je loon door je werkgever. Dit is dus een positieve verrekening. Het gaat om:

 • algemene heffingskorting
 • arbeidskorting
 • levensloopverlofkorting

Lees voor meer uitleg over deze kortingen: je loon en de belasting

Geen keus

De volks- en werknemersverzekeringen zijn per wet geregeld. Ze zijn over het algemeen verplicht voor werknemers. Dit wil zeggen dat alle werknemers verzekerd zijn, zelfs al zij dat zelf niet willen.

Het verschil tussen bruto en netto is dus het geld dat je werkgever voor jou aan de belasting, en aan de sociale fondsen betaalt. Je werkgever kan ook nog geld inhouden voor je pensioen, scholing of een werknemersspaarregeling. Dit staat ook gespecificeerd op je loonstrook.

Deze inhoudingen hangen af van de afspraken die jij hebt gemaakt met je werkgever. Geld voor je pensioen en je spaarregeling blijft van jou, je kunt er alleen nu niet bij. Het geld voor verzekeringen en de loonbelasting is eenmaal betaald niet meer van jou.

Vakantiegeld

Op je loonstrook staat ook hoeveel je hebt opgebouwd aan vakantiegeld, je spaart als het ware iedere maand tot het wordt uitgekeerd. Vakantiegeld is doorgaans 8% van je nettosalaris op jaarbasis.

Lees ook: Dossier Belastingaangifte 2014

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Rijk worden door op je handen te zitten?

De "Do Nothing Portfolio" blijkt een succes. Lees verder ›